ค้นหาด้วยรหัสสื่อ
ชื่อสื่อ
ชื่อผู้ดูแล
กลุ่มงาน

ทะเบียนสื่อ และนวตกรรม โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร
ลำดับ
รหัส
ชื่อสื่อ
ผู้จัดทำ / ผู้ดูแล
ประเภท
ว/ด/ป ที่ผลิต
กลุ่มงาน
รายละเอียด
จำนวน
1
D2-1301150306
New 2555 สุดยอดแผนการสอน ม.1
นางสาวจารุวรรณ สะมานี
สื่อ CD/DVD
01/01/2555
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
CD แผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง และแผน Backward design ตามหลักสูตร 51
1
2
D3-1301150305
New 2555 สุดยอดแผนการสอน ม.1
นางสาวพัชดา ฉายฉันท์
สื่อ CD/DVD
01/01/2555
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
CD แผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง และแผน Backward design ตามหลักสูตร 51
1
3
D3-1304231056
สื่อดิจิตอล Learning Object ระดับ ม.1-3 วิชา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
นางสาวพัชดา ฉายฉันท์
สื่อ CD/DVD
23/04/2556
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โครงการ ปฏิบัติไทยเข้มแข็ง 2555 สื่อดิจิตอล Learning Object ระดับ ม.1-3 วิชา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
1
4
D4-1301150241
New 2555 สุดยอดแผนการสอน ม.1
นางจรรยา ทานัน
สื่อ CD/DVD
01/01/2555
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
CD แผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง และแผน Backward design ตามหลักสูตร 51 -ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เศรฐศาสตร์
1
5
D4-1301150247
New 2555 สุดยอดแผนการสอน ม.2
นางจรรยา ทานัน
สื่อ CD/DVD
01/01/2555
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
CD แผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง และแผน Backward design ตามหลักสูตร 51
1
6
D4-1301150251
New 2555 สุดยอดแผนการสอน ม.3
นางจรรยา ทานัน
สื่อ CD/DVD
01/01/2555
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
CD แผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง และแผน Backward design ตามหลักสูตร 51
1
7
D4-1301150252
New 2555 สุดยอดแผนการสอน ม.4-6
นางจรรยา ทานัน
สื่อ CD/DVD
01/01/2555
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
CD แผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง และแผน Backward design ตามหลักสูตร 51
4
8
D7-1301150256
New 2555 สุดยอดแผนการสอน ม.5
นายสุทธิพร พันธ์ชาติ
สื่อ CD/DVD
01/01/2555
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
CD แผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง และแผน Backward design ตามหลักสูตร 51
1
9
D7-1301150257
New 2555 สุดยอดแผนการสอน ม.6
นายสุทธิพร พันธ์ชาติ
สื่อ CD/DVD
01/01/2555
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
CD แผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง และแผน Backward design ตามหลักสูตร 51
1
10
D7-1301150300
New 2555 สุดยอดแผนการสอน ม.4
นายสุทธิพร พันธ์ชาติ
สื่อ CD/DVD
01/01/2555
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
CD แผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง และแผน Backward design ตามหลักสูตร 51
1
11
D8-1301150309
New 2555 สุดยอดแผนการสอน ม.2
นางสาวมธุชา สุวรรณรัตน์
สื่อ CD/DVD
01/01/2555
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
CD แผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง และแผน Backward design ตามหลักสูตร 51
1
12
D8-1301150310
New 2555 สุดยอดแผนการสอน ม.3
นางสาวมธุชา สุวรรณรัตน์
สื่อ CD/DVD
01/01/2555
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
CD แผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง และแผน Backward design ตามหลักสูตร 51
1
13
D8-1301150311
New 2555 สุดยอดแผนการสอน ม.4,5
นางสาวมธุชา สุวรรณรัตน์
สื่อ CD/DVD
01/01/2555
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
CD แผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง และแผน Backward design ตามหลักสูตร 51
1