ค้นหาหนังสือ
จำนวนทะเบียนสื่อแบ่งตาม ประเภท
ที่
ประเภทสื่อ
จำนวน(ชุด)
ร้อยละ(จำนวนชุด)
จำนวน(ชิ้น)
ร้อยละ(จำนวนชิ้น)
รวม
0
0


จำนวนทะเบียนสื่อแบ่งตาม กลุ่มสาระการเรียนรู้
ที่
กลุ่มสาระการเรียนรู้
จำนวน(ชุด)
ร้อยละ(จำนวนชุด)
จำนวน(ชิ้น)
ร้อยละ(จำนวนชิ้น)
1
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
0
0
0
2
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
0
0
0
3
สาระการเรียนรู้ศิลปะ
0
0
0
4
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
0
0
0
5
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
0
0
0
6
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
0
0
0
7
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
0
0
0
8
ผู้บริหารสถานศึกษา
0
0
0
9
นักการ
0
0
0
10
เจ้าหน้าที่
0
0
0
รวม
0
0