ค้นหาหนังสือ
จำนวนทะเบียนสื่อแบ่งตาม ประเภท
ที่
ประเภทสื่อ
จำนวน(ชุด)
ร้อยละ(จำนวนชุด)
จำนวน(ชิ้น)
ร้อยละ(จำนวนชิ้น)
1
เว็บไซต์ / Fanpage / Facebook
0
0
0
0
2
Power Point / สื่อสไลด์
0
0
0
0
3
คู่มือครู / หนังสือคู่มือ
0
0
0
0
4
CAI (คอมพิวเตอร์ช่วยสอน)
0
0
0
0
5
E-Book
0
0
0
0
6
สื่อ CD/DVD
13
100
16
100
7
ชุดการสอน
0
0
0
0
8
อื่นๆ
0
0
0
0
รวม
13
100
16
100


จำนวนทะเบียนสื่อแบ่งตาม กลุ่มสาระการเรียนรู้
ที่
กลุ่มสาระการเรียนรู้
จำนวน(ชุด)
ร้อยละ(จำนวนชุด)
จำนวน(ชิ้น)
ร้อยละ(จำนวนชิ้น)
1
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
0
0
0
0
2
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
4
31
7
43.75
3
สาระการเรียนรู้ศิลปะ
0
0
0
0
4
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2
15
2
12.5
5
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
3
23
3
18.75
6
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างฯ
0
0
0
0
7
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1
8
1
6.25
8
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
3
23
3
18.75
รวม
13
100
16
100