how to build a website for free

เอกสารต่างๆ

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
----------------------------------------------------

Download

ตารางเรียนนักเรียน 1/2561
----------------------------------------------------

Download

ตารางสอน 1/2561
----------------------------------------------------

Download

SAR โรงเรียน 2560
----------------------------------------------------

Download

ใบรายชื่อนักเรียน 1/2561
----------------------------------------------------

Download

ฟอร์มสำรวจวิชาสอน
----------------------------------------------------

Download

Best Practice ครู (1 หน้า A4)
----------------------------------------------------

Download

Best Practice นักเรียน ( 1 หน้า A4)
----------------------------------------------------

Download

Best หนึ่งโรงเรียน หนึ่งอาชีพ
----------------------------------------------------

Download

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 116 ม.1 ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140
TEL: 039-496030
Facebook : หนองตาคงพิทยาคาร