free bootstrap theme

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร

Nongtakongpittayakarn School

    ชื่อโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคารที่ตั้ง 116 หมู่ 1 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โทร/โทรสาร 039-496030  
    เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เนื้อที่ 160 ไร่ 2 งาน 38  ตารางวา
เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร ประกอบไปด้วย เขตพื้นที่การปกครองจำนวน 2 ตำบล
11  หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านนาสนาดก์ บ้านแปลง บ้านจางวาง บ้านราษฎร์พัฒนาสามัคคี บ้านโพธิ์ บ้านแหลม บ้านเนินดินแดง บ้านปั้นหม้อ บ้านคลองคต บ้านคลองบอนและบ้านป่าวิไล 

Mobirise

เอกลักษณ์ : ยิ้มง่าย  ไหว้สวย
อัตลักษณ์ : คุณลำไย

ตราประจำโรงเรียน
-----------------------------------------------
ความหมาย คือ ความรู้นำไปสู่ด้านเทคโนโลยี
พร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรมและสิ่งแวดล้อม.

Mobirise

โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 116 ม.1 ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140
TEL: 039-496030
Facebook : หนองตาคงพิทยาคาร